A weboldal  sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával hozzájárul a sütik használatához.
Kategóriák

Általános szerződési feltétel

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot (ÁSZF-et), mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

Ha az ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos, vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatályát vesztett, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Rendelésekor minden esetben vegye figyelembe, hogy a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény 2.§(a) bekezdése szerint csak és kizárólag azok a természetes személyek minősülnek Fogyasztónak, akik csak és kizárólag saját használatra vásárolnak webshopból.

A webshopból vásárló vállalkozásokra nem vonatkoznak ugyan azok a jogok, mint a hatályos jogszabályok által értelmezett Fogyasztókra, hiszen ők gazdasági tevékenység keretében adják le a rendelésüket.

Elállás, termékcsere esetén a postán feladható csomagokat nem áll módunkban elhozni, elszállíttatni a fogyasztótól.

A megrendelés teljesítésekor kiállított számlát csak és kizárólag a hatályos, ide vonatkozó rendelkezések alapján tudjuk módosítani, amely miatt csak és kizárólag az átvételtől számított 8 napon belül történő számla módosítás kérést tudjuk mérlegelni.

Azokat a számlákat, amelyek magánszemély részére kerültek kiállításra, a fenti határidőn belül csak és kizárólag a vevő adatokban történő változtatási igény tartozik a mérlegelési jogkörünkbe.

 A jelen ÁSZF elfogadása után, a megrendelés véglegesedésével a szerződés továbbra is elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, és a megrendelés, valamint a számla az ide vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően iktatásra és tárolásra kerülnek. Az ide vonatkozó beazonosítást az egyedi bizonylat sorszám biztosítja, amelyet Megrendelő/Vásárló részére mind elektronikus, mind a számla esetén papírformában is a rendelkezésére bocsátjuk.

Az ide vonatkozó adatvédelmi előírásokat jelen ÁSZF-en kívül a honlapon megtalálható és letölthető adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://konyhagepbolt.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://konyhagepbolt.hu/vasarlasi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: http://konyhagepbolt.hu/vasarlasi-feltetelek.pdf

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Varga-Pál és Társa Bt

A szolgáltató székhelye / panaszügyintézés helye: 7625 Pécs, Juhász Gyula u. 2/1

 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(kukac)konyhagepbolt(pont)hu

Adószáma: 20094739-2-02

Cégjegyzékszám: 02-06-065073 a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által kiadva

NAIH azonosítószám: NAIH-86904/2015 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadva

 

Telefonszáma: +36 70 418 9787, +36 70 427 9009

 

A szerződés nyelve: magyar

 

Képviselő: Varga-Pál Koppány

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: megegyezik a szolgáltató adataival

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2024. 03. 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 1 (egy) nappal a weboldalon közzéteszi. Fogyasztó a weboldalra történő látogatása el kell hogy fogadja a vállalkozás süti kezelési változatait részben vagy egészben, (süti kezelés) a regisztráció véglegesítésével, (Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és elfogadásával) valamint a rendelés véglegesítésével (ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és elfogadásával), nem ráutaló magatartás alkalmazásával, hanem saját döntése alapján, a szükséges, jogszabályok által előírt lépések megtételével, az adott területhez tartozó szükséges és elengedhetetlen adatok önkéntes megadásával, az adott területhez tartozó, választható lehetőségek kiválasztásával (süti kezelés típusai) a weboldal használatára vonatkozó, az adott területhez tartozó szabályozás érvényessé válik. A szükséges nyilatkozatok megadása nélkül sem a regisztráció, sem a megrendelés nem véglegesedik, azaz a ráutaló magatartás szerinti automatikus hozzájárulás jogsértő megléte nem valósul meg. Mind a regisztrációt, mind a megrendelést csak és kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatok önkéntesen történő megadása után lehet véglegesíteni, aktiválni. A hozzájáruló nyilatkozatok megadása előtt, valamint bármikor, amikoraz oldalra látogat, Fogyasztónak joga és lehetősége van a hozzájárulásához tartozó ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót megismerni.

 

Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt és véglegesített rendeléseket) nem érintik.

 

2.3. Fogyasztó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop/weboldalra és rendelést véglegesít, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult és nem is tud rendelést véglegesíteni.

 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop/weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon/weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.5 Fogalmak

2.5.1 Felek: Eladó és Vevő együttesen.

 

2.5.2 Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ide nem tartoznak bele a viszonteladók.

 

2.5.3 Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 

2.5.4 Honlap: Weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköznek minősül.

 

2.5.5 Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

 

2.5.6 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtó termékekben közzé tett hirdetés megrendelő lappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

2.5.7 Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

 

2.5.8 Termék: A honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető, forgalom képes dolog, amely a szerződés tárgyát képezi.

 

2.5.9 Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

2.5.10 Vevő: A honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

2.5.11 Postai küldemény: A postán csomagként feladható, 40kg-ot meg nem haladó küldemények.

2.5.12 Tartós fogyasztási cikk: a 151/2003 Kormányrendelet Melléklete szerinti, a 10 000,-Ft-ot elérő eladási árú termékek tartoznak a tartós használati cikkek kategóriájába

 

 

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Fogyasztó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával/hírlevélre történő feliratkozásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Ezen hozzájárulás önkéntes, az elektronikus felületen történő megadással, az érintett részterületre vonatkozóan válik megadottá. Fentiekből adódóan az oldalra látogatókra, akik nem regisztrálnak, nem véglegesítenek megrendelést, ez a szakasz nem vonatkozik.

 

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció/hírlevélre történő feliratkozás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció/hírlevélre történő feliratkozás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Az árak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja. Ez nem értendő úgy, hogy Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a véglegesített rendelések egységárát önkényes megváltoztatja oly módon, hogy számlázni már egy más áron számláz.

 

 

 5. RENDELÉS MENETE

 

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is meg tudja kezdeni a vásárlást.

 

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát az „árucikk” résznél.

 

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A törlés ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Amennyiben vásárló befejezte a vásárlást, akkor a „tovább a pénztárba” ikon lenyomásával elindíthatja a rendelését.

 A kosár megtekintésekor, a szükséges és elégséges adatok megadása előtt Fogyasztó megadhatja a kedvezményre jogosító kupon azonosítószámát. Így a termék vételára automatikusan csökken a kedvezményes kupon értékével.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék az adatvédelmi tájékoztatóban nevesített futárszolgálatok egyike által kerül kiszállításra. A Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben, vagy bankkártyával csak (FOXPOST és PICK PACK pontokon) a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Figyelem! Utánvétes fizetési mód választása esetén, bármelyik szállítási mód kiválasztása mellet egyszeri utánvét kezelési költség kerül felszámitásra, melynek mértéke egységesen bruttó 490,-Ft rendelésenként.

 

Fizetés utalással: A megrendelt termék az adatvédelmi tájékoztatóban nevesített futárszolgálatok egyike által kerül kiszállításra. A Vásárló a megrendelés végösszegét a megrendeléskor, előreutalással teljesíti. A fizetés teljesítése, azaz a Szolgáltató bankszámláján történő megjelenés után történik meg a kiszállítás.

 

5.5.2. Szállítási költség:

5.5.2.1 Standard szállítás esetén:

A Standard szállítási mód esetén a feladás napján e-mailben megküldjük önnek a csomag  nyomonkövetéséhez a csomagszámot. A kiszállítás napján a futárszolgálat e-mailben és SMS-ben megerősíti a szállítási idő intervallumát.

Az átadást követően megküldött csomagszám segítségével, az alábbi oldalon Ön is nyomon követheti  hol tart éppen a csomagja:

     Nyomonkövetés

A kiszállítás 1 fő végzi, amennyiben a termék mérete vagy súlya miatt szükséges plusz fő igénybevétele, kérheti a futár az átvevő segítségét.

Abban az esetben, ha Ön ezt nem tudja megoldani, kérjük, válassza a prémium szállításunkat.

min. súly:(kg) 

max. súly:(kg)

Szállítási költség:

0,0000

5,0000

1890 Ft

 

5,0001

10,0000

1990 Ft

 

10,0001

20,0000

2590 Ft

 

20,0001

30,0000

3590 Ft

 

30,0001

40,0000

4590 Ft

 

40,0001

50,0000

7490 Ft

 

50,0001

60,0000

8990 Ft

 

60,0001

80,0000

12990 Ft

 

80,0001

100,0000

14990 Ft

 

 

5.5.2.2 Economy szállítás esetén: 

A economy szállítási mód esetén a feladás napján e-mailben tájékoztatjuk, hogy a terméket átadtuk a futárszolgálatnak. A kiszállítást megelőző munkanapon a futárszolgálat e-mailben vagy telefonon keresztül megkeresi az Önt időpont egyeztetés végett.

A kiszállításnál segítenek Önnek:

  • a termék elhelyezésében (ha a helyszínen nincs akadályozó tényező (pl. csigalépcső, túl szűk keresztmetszet, stb.)
  • a termék sérülésmentességének ellenőrzésében 
 

minimum súly: 

maximum súly:

Szállítási költség

40,0001

100,0000

8895 Ft

 

100,0001

150,0000

15990 Ft

 

150,0001

200,0000

20990 Ft

 

200,0001

250,0000

26590 Ft

 

250,0001

300,0000

32490 Ft

 

300,0001

350,0000

39990 Ft

 

350,0001

400,0000

43590 Ft 

 

 

5.5.2.3 Prémium szállítás esetén: 

A prémium szállítási mód esetén a feladás napján e-mailben tájékoztatjuk, hogy a terméket átadtuk a futárszolgálatnak. A kiszállítást megelőző munkanapon a futárszolgálat e-mailben vagy telefonon keresztül megkeresi az Önt időpont egyeztetés végett.

A kiszállításnál segítenek Önnek:

  • a termék elhelyezésében (ha a helyszínen nincs akadályozó tényező (pl. csigalépcső, túl szűk keresztmetszet, stb.)
  • a régi készülék elszállításában (amennyiben az új készülék kiszállításakor elszállítható állapotban van) 
  • a termék sérülésmentességének ellenőrzésében 

min. súly:(kg) 

max. súly:(kg)

Szállítási költség:

15,0001

40,0000

10490 Ft

 

40,0001

100,0000

8895 Ft

 

100,0001

150,0000

15990 Ft

 

150,0001

200,0000

20990 Ft

 

200,0001

250,0000

25590 Ft

 

250,0001

300,0000

32490 Ft

 

300,0001

350,0000

39990 Ft

 

350,0001

400,0000

43590 Ft

 

 

Általánosan, rendelési értéktől függetlenül "INGYENES" a szállítási költség amennyiben a termék adatlapján ezt a feliratot látja: "Standard szállítást tartalmaz!"

5.5.2.4  Egyéb szállítás esetén:

„Háztól-házig módnál a rendelésben megadott rendeltetési helyre kerül kiszállításra a megrendelt termék.

Pick-Pack pont esetén a kiválasztott átvételi-átadási pontra kell bemenni a rendelésért, miután az átvételi pont értesíti a vásárlót.

FoxPost esetén a megadott méret és súly korlát betartásával, az átvételi értesítésen szereplő FoxPost átvevő automatánál lehet átvenni a rendelést.

Packeta esetén a kiválasztott átvételi-átadási pontra kell bemenni a rendelésért, miután az átvételi pont értesíti a vásárlót.

5.5.2.4.1 GLS csomagautomata,csomagpont átvételi mód választása esetén a csomag súlyától és a kosárértőktől függ csomag kiszállításának költsége.

     A feladható súlykategória:

                    0 kg - 3 kg 

GLS csomagautomata,csomagpont  szállítási módoknál csak előreutalásos fizetés választható

 

5.5.2.4.2. FoxPost csomag automata átvételi mód választása esetén a csomag súlyától és a kosárértőktől függ csomag kiszállításának költsége.

            A FoxPost szolgáltató által elfogadott méretek:

                        4,5 cm x 36 cm x 53 cm  Max 3 Kg-ig

                        12 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

                        20 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

                        38 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

                        60 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

0- 24.999 Ft kosárértékig 1290-HUF

25.000 Ft- 50.000 Ft kosárértékig 1690-HUF

5.5.2.4.3. Packeta csomag átvételi mód választása esetén minden meghatározott méret, súly,és érték esetén a csomag szállítási költsége egységesen 1190,-HUF.

             A feladható súlykategória:

                    0 kg - 3 kg 

5.5.2.5.  MPL posta szállítás esetén:

min. súly:(kg) 

max. súly:(kg)

Szállítási költség:

0,0000

10,0000

1990 Ft

 

10,0001

20,0000

2990 Ft

 

20,0001

40,0000

5990 Ft

 

Csomagautomata,Posta pont 990 Ft

A feladható súlykategória:

                    0 kg - 3 kg 

MPL Posta  szállítási módnál csak előreutalásos fizetés választható.

Kérem rendelésénél vegye figyelembe, hogy az MPL Posta kiszállítási mód esetén a kiválasztott termékeket darabonként, NEM ÖSSZECSOMAGOLVA, külön-külön,nem egyszeri szállítási díjért tudjuk csak a megrendeléseként teljesíteni.

Rendszerünk fejlesztés alatt áll, ezért amennyiben MPL Posta szállítási módot választ a megrendelése véglegesítésénél, és a megrendelésében nem 1 db, hanem több termék szerepel, helytelen, nem véglegesedett megrendelésnek minősül és a leadott rendelés részleteinek további egyeztetése miatt munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

Packeta szállítási módnál csak előreutalásos fizetés választható.

5.5.3. Átvételi módok:

„Háztól-házig módnál a rendelésben megadott rendeltetési helyre kerül kiszállításra a megrendelt termék.

Pick-Pack pont esetén a kiválasztott átvételi-átadási pontra kell bemenni a rendelésért, miután az átvételi pont értesíti a vásárlót.

FoxPost esetén a megadott méret és súly korlát betartásával, az átvételi értesítésen szereplő FoxPost átvevő automatánál lehet átvenni a rendelést.

Packeta esetén a kiválasztott átvételi-átadási pontra kell bemenni a rendelésért, miután az átvételi pont értesíti a vásárlót.

5.5.3.1. Pick-Pack pontra kért csomag esetén a csomag méretétől és súlyától függetlenül a csomag kiszállításának költsége 1490,-HUF egységesen.

            A Pick-Pack pontot üzemeltető szolgáltató által elfogadott méretek és súlykorlátok:

                        max. 20 cm x 30 cm x 10 cm              3 kg

                        max. 30 cm x 30 cm x 30 cm              3 kg

                        max. 50 cm x 50 cm x 50 cm              3 kg

                        max. 60 cm x 60 cm x 60 cm              3 kg

 

A fenti méret és súlykorlátoktól nem áll módunkban eltérni, mert ezeknek a meghatározása nem a mi hatáskörünkbe tartozik.

 

5.5.3.2.FoxPost csomag automata átvételi mód választása esetén a csomag súlyától és a kosárértőktől függ csomag kiszállításának költsége.

            A FoxPost szolgáltató által elfogadott méretek:

                        4,5 cm x 36 cm x 53 cm  Max 3 Kg-ig

                        12 cm x 36 cm x 62 cm Max 3  Kg-ig

                        20 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

                        38 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

                        60 cm x 36 cm x 62 cm Max 3 Kg-ig

0- 24.999 Ft kosárértékig 1290-HUF

25.000 Ft- 50.000 Ft kosárértékig 1690-HUF

5.5.3.3. Packeta csomag átvételi mód választása esetén minden meghatározott méret, súly,és érték esetén a csomag szállítási költsége egységesen 1190,-HUF.

             A feladható súlykategória:

                    0 kg - 3 kg 

Packeta szállítási módnál csak előreutalásos fizetés választható.

A fenti méretektől,súlyhatároktól és értéhatároktól nem áll módunkban eltérni.

 

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, valamint ha vásárló érvényesíti a kedvezményre jogosító kupont, akkor a termék vételára a kedvezmény mértékével csökkentésre kerül. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamáció esetén Szolgáltató jogosult az eset feltárására, megismerésére. A Fogyasztói jogok figyelembevételével, a jóhiszeműség elvét fenntartva, Szolgáltató minden ilyen esetet egyedileg vizsgál meg. Szolgáltató javasolja Fogyasztó részére, hogy a nem jegyzőkönyves reklamáció esetén kép vagy videó anyagot készítsen a reklamáció alátámasztására.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetileg megbízott futárszolgálat által.

Amennyiben a megrendelést viszonteladó, vagy egyéb cégformájú megrendelő adja le, akkor Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy megvizsgálja az egyéb jogcímen, azaz nem jegyzőkönyvezett szállítási sérülés okán bejelentett szerződéselállási bejelentéseket. Ha az eset során felmerül annak a ténye, hogy egyéb gazdasági okból történik a szerződéstől történő elállás, azaz a megrendelt és szabályosan, épségben leszállított termék nem indokolt esemény miatt kerül visszaküldésre, akkor Szolgáltató jogosult a termék visszavételét megtagadni, ezzel egy időben a megrendelés kifizetett ellenértékét megtartani, illetve utánvétes fizetési mód esetén jogos követelésként behajtani a tartozást.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTEL TELJESÍTÉSE

 

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A véglegesített megrendelés teljesítésére vonatkozó egyéb egyeztetések nem befolyásolják, nem változtatják meg a megrendelés érvényességét.

 

6.2. Általános teljesítési határidő, a végleges visszaigazolástól számított 1-7 munkanapon belül. A végleges visszaigazoláshoz tartozik a szállítás és egyéb teljesítésre vonatkozó részletek egyeztetése, pontosítása.

 

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

 

6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

6.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

7. ELÁLLÁS JOGA

 

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Ezen jogának gyakorlására jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elektronikus levelezési vagy postacímet használhatja a Vásárló.

 

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

7.3. Fogyasztó, a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

 

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a vásárláskor felszámított és kifizetett szállítási díjat is.

 

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

 

7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 7.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Cégünk ezt a költséget nem tudja felvállalni.

 

7.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

7.14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés, használat miatt következett be.

 

7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére, valamint személyesen a Szolgáltató telephelyén adhatja le.

Telefonon történő értesítés esetén minden esetben szükséges egy elektronikus vagy postai levélben történő írásos megerősítésre. A szóbeli bejelentés ideje lesz az elállási jog gyakorlásának kezdőidőpontja, melyet az írásban történő megerősítés nem változtat meg.

 

7.17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt, de csak abban az esetben, ha a terméken kizárólag kipróbálásból eredő használati kopás, nyom látható.

 

7.18. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

7.19. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

7.20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

7.21. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.21.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni, vagy bármilyen, a jelen ÁSZF-ben rögzített módon értesíteni Szolgáltatót és a rögzített módok egyikén egy későbbi időpontban azt írásban is megerősíteni.

 

7.21.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. Amennyiben az első értesítés telefonon, szóban történik, úgy az elállási jog gyakorlásának kezdőidőpontja ez az időpont, melyet a későbbi írásban történő megerősítés nem módosít.

7.21.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.21.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részéree megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.21.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

7.22 A 45/2014 korm. rendelet 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat minta:

Címzett

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

 

 

 

8. Szavatosság

 

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

A Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesíthet csereigényt, tartós fogyasztási cikk esetén, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

1

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

Jótállás

 

8.13 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

8.14. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 

 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ÁSZF 1. pontban megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti nyitvatartási/ügyfélszolgálati időben, melynek nyitvatartási ideje: munkanapokon 8-17 óráig tart.

 

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

www.bekeltetes.hu

www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Tel.: 72-507-154

info@baranyabekeltetes.hu

 

 

11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi eljárást.

 

11.6. Panasszal fordulhat a helyi illetékes Járási Hivatalhoz, vagy ezen hivatal fogyasztóvédelmi osztályához:

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécsi Járási Hivatal

Cím: 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3

Központi telefonszám: +36 72 795 693, +36 72 795 624

E-mail cím: pecs.jaras@baranya.gov.hu

 

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Központi telefonszám: +36 72 795 398

E-mail cím: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

 

webcím: fogyasztovedelem.kormany.hu, jarasinfo.gov.hu

 

11.7. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 

11.8. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

11.9. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

11.10. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

11.11. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

11.12. A vásárlónak joga van bírósági eljárást kezdeményezni. Jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

12. SZERZŐI JOGOK

 

12.1. Miután a konyhagepbolt.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a konyhagepbolt.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

12.2. A konyhagepbolt.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

12.4. Tilos a konyhagepbolt.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a konyhagepbolt.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

12.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

13. ADATVÉDELEM

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója tartalmazza a digitális adattartalom működésére, műszaki védelmi intézkedéseire vonatkozó szabályozásokat és elveket.

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.konyhagepbolt.hu/adatkezelesi_tajekoztato_3

 

Pécs, 2024.03.27.